back to top

Legal notices

Identificatiegegevens

De vennoten en medewerkers van het kantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck oefenen hun praktijk uit in een burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen en het register van de rechtspersonen (RPR) te Brussel onder het nummer 0450.421.973.

Beroepsorganisatie

Alle advocaten zijn lid van ofwel de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel ofwel de Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles en zijn gebonden aan de deontologische regels uitgevaardigd door deze ordes.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dumon, Sablon & Vanheeswijck is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid bij Marsh nv. Deze verzekeringen waarborgen de aansprakelijkheid van het kantoor tot 17.000.000 Euro.

Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europese en Belgische wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot bepaalde dienstverlening door advocaten. Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als de vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie

Dumon Sablon & Vanheeswijck is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten. Op deze diensten is het Belgisch recht van toepassing, tenzij de specifieke voorwaarden die met de cliënt zijn overeengekomen hiervan afwijken.

Confidentialiteit

Dumon, Sablon & Vanheeswijck verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”). Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Dumon, Sablon & Vanheeswijck heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Disclaimer

Het in deze website opgenomen materiaal wordt door Dumon, Sablon & Vanheeswijck slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een advocaat/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden.

Op deze website worden geen cookies gebruikt. Meer info